Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja postępowania dotycząca zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:

Remont zabytkowego ogrodzenia przy cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach – etap II

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Dokumentacja
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dot warunków udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 - Wykaz osób
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania zasobów
Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy wskazanie działań
Załącznik nr 9 - Projekt umowy
Informacja o otwarciu ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty